ÁLTALÁNOS  ÜZLETI, ÉS RENDELÉSI FELTÉTELEK

1.§ Általános

A FEJES-KER KFT. és az ügyfél közti mindennemű kereskedelmi kapcsolatra a következő Általános üzleti feltételek érvényesek a jelenleg leírt formában. Egyéb üzleti feltételek, vagy az ügyfél üzleti feltételei nem érvényesek, csak ha erről előzőleg írásos megegyezés született.

Az összes ajánlat, függetlenül attól, hogy telefonon, e-mailen vagy más módon történt, A FEJES-KER KFT. számára csak írásos megerősítés után kötelező érvényűek

A FEJES-KER KFT. az árváltoztatás, illetve elállás jogát fenntartja a üzleti szerződés megkötése után is. Tehát, ha utólag kiderül, hogy az áru nem elérhető, vagy a rendelés nem teljesíthető a meghirdetett áron, akkor az FEJES-KER KFT. a szerződést a felhasználó tudtával szabadon módosíthatja, illetve elállhat attól. Elállás esetén a FEJES-KER KFT. kötelezi magát a fogyasztó által kifizetett összeg haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belüli visszatérítésére. Elállás esetén a fogyasztónak egyéb jogi követelései a FEJES-KER KFT.-vel szemben nincs.

2. § Megrendelés

Az ügyfél bármely árut megrendelhet, amelyet a kosárba helyez, és ha a „Rendelés feladása" gombbal a megrendelést jóváhagyja.

A darabszám megadása valamint a „Kosárba" gomb megnyomása után, az igényelt áru automatikusan hozzáadódik a kosár tartalmához, amelynek tartalma bármikor megtekinthető. A kosár feltöltése után az áru megrendelhető a „Rendelés feladása"gomb lenyomásával.

A FEJES-KER KFT. által igényelt adatok kizárólag csak belső felhasználásra szolgálnak, és a Kft. kezeskedik azért, hogy ezen adatok nem lesznek felhasználva más célok érdekében. 

Rendeléskor szükséges az olyan adatok megadása, mint a fizetés és kézbesítés módja.

A kosárban a „Küldés" gomb lenyomása után az Ön megrendelése nyilvántartásába kerül, és megjelenik a megrendelés feldolgozásának sikerességét megjelölő információ. Ekkor jön létre egyúttal az ügyfél és a FEJES-KER KFT. közötti üzleti kapcsolat. Ettől a pillanattól számítva mindkét fél számára érvényesek a reklamációs szabályzatban, a polgári és a kereskedelmi törvénykönyvben megfogalmazott jogok és kötelességek. A rendelés feladásával fizetési kötelezettsége lesz a vevőnek.

A számlán szereplő fizetendő végösszeg a mindenkori hatályos ÁFA tartalommal értendő.

3.§ Fizetési feltételek

Az ügyfélnek az „Rendelés feladása " gomb megnyomása után ha banki utalással fizet az előlegszámlát e-mailben  küldjük el, amelyen fel vannak tüntetve a megrendelt  áru(k) darabszáma,  és a bankszámla szám adatai, amelyre az előlegszámla összegét kell befizetni, .

Utánvétes futárszolgálat szállítás esetén az ügyfél a számlát az áru átvétele előtt fizeti ki a futárszolgálat munkatársának. A fizetés után a futár átadja a megrendelt árut a megrendelőnek.

A FEJES-KER KFT.  garantálja a megrendelés során az előlegszámlán feltüntetett árat. Minden más egyéb esetben a FEJES-KER KFT. fenntartja a jogot az ár megváltoztatásának lehetőségére, a változásról az ügyfél értesítve lesz.

Amennyiben az ügyfél banki átutalásnál elodázza a vételár kifizetését, akkor a vételár nagysága a halasztás mértékétől függően az éppen érvényben levő banki alapkamat kétszeres összegével nő. Amennyiben a FEJES-KER KFT.-t  a késlekedés következtében bizonyíthatóan magasabb kár érte, a Kft. jogosult követelni az ügyféltől a kár megtérítését.

4.§ Szállítás

A FEJES-KER  KFT. kötelezettséget vállal, hogy a WEBÁRUHÁZBAN megrendelt árut az ügyfél által megadott címre kézbesíti. A rendeléseket csak magyarország területén kézbesítjük futárszolgálattal. Az árut banki átutalásesetén a kiszámlázott összeg számlánkra való megérkezte után rendszerint 3 maximum 5 napon belül kézbesítjük. Az áru kézbesítése kizárólag csak a fizetés után valósul meg. A fizetés módja a 3.§ 1,2,3 bekezdéseiben van részletezve.

A WEBÁRUHÁZBAN való, 29.900- Ft (azaz harmincezer forint) érték feletti megrendelés esetén a szállítás költségét a FEJES-KER KFT.  állja.  A 29.900- Ft-nál alacsonyabb értékben történő megrendelés esetén, a szállítási költséget az ügyfél fizeti, melynek mértéke 1.490 Ft. Minden küldemény része az ÁFA-s számla.

Utánvétes fizetés kiválasztása esetén 350 Ft utánvétbeszedési díjat számolunk fel.

Amennyiben az ügyfél kétszeri kézbesítési kísérlet után nem nyilvánít érdeklődést a megrendelt áru iránt távollét vagy egyéb okból, amelyről a FEJES-KER KFT.-t előzőleg nem értesítette, az áru ismételt egyeztetés után az ügyfél költségén kerül kiszállításra.

Az áruszállítás az ügyfél saját kockázatára történik. Abban a pillanatban, ahogy az áru a FEJES-KER KFT.- től valamelyik fuvarozó céghez kerül leadásra, a kockázat az ügyfélre hárul. Ugyanez érvényes a részleges szállítás esetén is. Az áru az ügyfél által megadott címre kerül kiszállításra. Amennyiben a vásárló egyben fogyasztó is, az áru esetleges eltűnésének, megrongálódásának kockázata, házhozszállítás esetén is, csak az áru átvétele során hárul a vásárlóra.

Az ügyfél vagy az általa megbízott személy kötelessége azonnal az áru átvétele után megállapítani az árun keletkezett esetleges károsodásokat. Az ügyfél kötelessége az árut ránézésre leellenőrizni. A megállapítottkárokat az ügyfél haladéktalanul írásban köteles rögzíteni a szállítási cég vagy munkatársa felé. A küldemény csomagolását ért kár mértékét az ügyfél köteles jóváhagyatni a fuvarozó céggel a küldemény átvétele során.

Az ügyfélnek joga van nem átvenni az árut abban az esetben, amennyiben azt a szállítás során szemmelláthatóan károsodás érte, vagy ha az áru nem teljes vagy a csomagolás hiányos.

A kézbesítés munkanapokon 9-től 17 óráig történik. A kézbesítési határidőt megjelölő értesítés alapjábanvéve nem kötelező érvényű, csak ha kézbesítés pontos dátumáról előbb írásos megegyezés született. 

A kézbesítés késlekedése miatt keletkezett károk megtérítésének követelése a FEJES-KER KFT.-től kizárt, míga szándékosság vagy a súlyos gondatlanság nem bizonyított.

5.§ Vásárlástól való elállás joga

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően, illetve a számlán szereplő összeg beérkezése előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti elérhetőségeink valamelyikén. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. Megrendelés során lehet élni a 45/4014.(II. 26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállás jogával, az áru átvételét követő 14 napon belül. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, így ha a terméken karcolás nyomok, vagy a lakkozáson benyomódások keletkeznek a teljes összegből 20% levonással utaljuk vissza a rendelés értékét.

A számlán szereplő összeg beérkezését követően is lehetősége van a  Vevőnek elállni a rendeléstől. Ebben az esetben a WEBÁRUHÁZ a visszautalás költségét, valamint a megrendelés és egyedi gyártáshoz vagy megrendeléshez kötődő költségeit átháríthatja Vevőre.

FONTOS! A Vevő a terméket saját költségén köteles visszaszolgáltatni WEBÁRUHÁZNAK olyan formában, hogy mind az eredeti csomagolás, mind a termék együttes megléte alkalmas legyen a további kiskereskedelmi forgalomba hozatalra, értékcsökkenés nélkül. A terméknek sérülésmentesnek kell lennie, illetve a terméket az eredeti számlamásolattal és a termék átadás-átvételét igazoló irat másolatával együttesen kell visszajuttatni.

A WEBÁRUHÁZ nem vesz át semmilyen portós vagy utánvétes összeggel feladott csomagot. Az így át nem vett küldemény miatt semmilyen kártérítés nem illeti meg a vásárlót illetve semmilyen kártérítés nem terheli a WEBÁRUHÁZAT.

 

6.§ Jótállás

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. Törvény 306-310. §-aiban, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

A FEJES-KER KFT. által eladott bruttó 10.000- Ft feletti árukra, a terméktípusokra megfelelő, a hatályos jogszabályokkal megegyező szavatossági időt vállal.   

A gyártásból eredő hibákkal kapcsolatosan a WEBÁRUHÁZAT 14 napon belül kell értesíteni, e-mail, vagy egyéb elérhetőségeinken keresztül. A 14 napon túli hibákra vonatkozó bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni, a keletkezett kárt WEBÁRUHÁZUNK a használatból eredő hibának tekinti.

Jogtalan reklamáció esetén az ügyfél köteles e reklamáció rendezése miatt keletkezet költségeket téríteni.

A jótállás ideje alatt a javítás díjtalan. A javítás ideje maximum 15 munkanap lehet.

Az ügyfél vagy a WEBÁRUHÁZ által nem megbízott harmadik személy általi szakszerűtlen beavatkozással, vagy szakszerűtlen szereléssel, nem megfelelő tartozékkal vagy az eredeti alkatrészek megváltoztatásával okozott hibák vagy sérülések miatti reklamáció ki van zárva. A reklamáció joga elvész abban az esetben is, ha a hiba mechanikus rongálással, az áru nem megfelelő körülmények közötti üzemeltetésével (poros, nedves, vegyszeres, erős mágnesességű stb. környezetben), vagy a termék más, mint arra jogosult személy (márkaszerviz) általi beavatkozással keletkezett. A jótállás alól szintén fel vannak mentve az elemi csapások és helytelen tápfeszültség által okozott sérülések.

A természetes elhasználódás a reklamáció alól szintén ki van zárva.

7.§ Kártérítés

Amennyiben az ügyfél átveszi az árut vagy a megrendelés tárgyát annak ellenére, hogy tud annak hibájáról, a kártérítésre való jog csak abban az esetben illeti meg, amennyiben szóban és írásban fenntartja rá a jogot, haladéktalanul az áru átvétele után.

Az árun a szállítás során bekövetkezett kár miatt az ügyfél csak abban az esetben igényelhet kártérítést, ha átnézi a küldeményt és az Általános üzleti feltételek 4.§ 5. bekezdése alapján jár el.

Amennyiben az ügyfél jelzi, hogy az általa vásárolt árun hibát talált, a FEJES-KER KFT. jogosult saját megfontolása alapján a hibát elhárítani vagy pótfelszerelést küldeni. Amennyiben a vásárló a fogyasztó is, egyben választhat, hogy a hiba el legyen-e hárítva, vagy pótküldeményt igényel. A WEBÁRUHÁZ jogosult a pótteljesítés módját elutasítani, ha az csak a vele járó aránytalanul magas költséggel lehetséges, és az egyéb pótteljesítés az ügyfél számára elhanyagolható kárral jár. A WEBÁRUHÁZ a hibát cége költségén hárítja el. Jelentéktelen hiba esetén az ügyfélnek nem áll jogában elállni a szerződéstől.

Az igényelhető legmagasabb kártérítés értéke megegyezik a termék árával.

8.§ Kizárólagos tulajdon

Az ügyféllel szemben létező összes követelés a teljes kifizetéséig, beleértve az összes mellékes követelést, a kiszállított áru a FEJES-KER KFT. tulajdonát képezi. A fogyasztókkal kötött szerződések esetén Kft. a vételár teljes kifizetéséig fenntartja a kizárólagos tulajdon jogát.

Az ügyfél nem jogosult a vételár teljes kifizetéséig eladni az árut egy harmadik személynek, vagy más módon, veszélyeztetni a FEJES-KER KFT. tulajdonát. Az ügyfél már most lemond a vásárlóval szembeni leendő követeléseiről, amelyek meghaladják a FEJES KFT.  és az ügyfél közti megegyezés alapján született ár magasságát, beleértve a kamatot és a mellékes költségeket. A Kft. e lemondást elfogadja.

9.§ A végrehajtás helyszíne és a peres eljárás helyszíne

Vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

10.§ Egyéb rendelkezések

Amennyiben e rendelkezések valamelyike - mindegy milyen okból - nem szerez érvényt, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát.

A termékek garanciális ügyintézésének címe: FEJES-KER KFT. H-4027 DEBRECEN, Egyetem sugárút 11/a. fszt/4.

Adatvédelmi tájékoztató

A weboldal üzemeltetője a Fejes-Ker Kft. (a továbbikban adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 RENDELETE alapján az oldal felhasználói, látogatói (a továbbiakban felhasználó) felé az alábbi tájékoztatást adja.

Az adattárolás  lehetséges esetei:

Regisztráció, megrendelés és email küldés:

A weboldal felületéről működtethető regisztrációs és/vagy megrendelési rendszerenkeresztül az alábbi esetekben és módon végez az adatkezelő személyes adatokkal összefüggő adatkezelést.

Amennyiben a felhasználó a Fejes-Ker Kft.(adatkezelő) oldalán regisztrál és/vagy az online felületen keresztül megadott adatai az adatkezelő elektronikus rendszerében tárolva lesznek. Amennyiben a regisztrációt vagy az adatai megadását követően nem rendel terméket az oldalon a felhasználó, úgy a személyes adatai nem kerülnek továbbításra, vagy egyéb módon felhasználásra.

Megrendelés esetén a felhasználó megadott személyes adatok egy része – a név, lakcím és telefonszám - a tároláson kívül a kiszállítást elvégző csomagküldő szolgálat és annak képviselője részére továbbítva lesznek.Ez annak érdekében történik, hogy a kiszállítás megvalósítható legyen.

Amennyiben a felhasználó elektronikus üzenetet küld a weboldal felületéről, vagy önálló üzenetben, úgy a felhasználó elektronikus levelezési címe az adatkezelő levelezési rendszerében megjelenítésre és megőrzésre kerül. A levelet teljes tartalmában tárolja a levelezési rendszer, így a levélben feltüntetett egyéb személyes adatok is megőrzésre kerülnek, ez alól kivétel ha a levelezési rendszer tárhelye betelt, ekkor a tárolt levelek törlésre kerülnek.

Az adatkezelő személye:

A fenti adatokhoz kizárólag az adatkezelő – aki a levelező rendszer kizárólagos és a weboldal üzemeltetője és jogosultja – fér hozzá.

Adatkezelő neve és elérhetősége:

FEJES-KER KFT.

Cím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 11/a. fszt/4.

Az adatkezelés célja és jogcíme:

Az adatkezelést az adatkezelő a kiszállítás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban, valamint a számla kiállítása során és annak érdekében végzi.

Az levelezési rendszerben az email cím tárolása a felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében történik.

Az adatkezeléshez az felhasználó a regisztrációval vagy megrendelés leadásával hozzájárulását adja.

Az oldalról történő email küldésével a felhasználó hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő levelezési rendszerében a felhasználó email címe tárolva legyen.

Felhasználói jogok:

Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez

Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;

Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;

Az adatkezelés megszűnése:

Az adatkezelő az adatok nyilvántartási rendszerében rendszerben történő tárolását a felhasználó kérésére haladéktalanul köteles megszüntetni.

A fentieket tudomásul vettem hozzájárulok a regisztráció, a megrendelés vagy az email küldés során közölt bármely személyes adatom fenti úton történő kezeléséhez.

Cookiek

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a Te eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldalunk különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

A sütik kezeléséhez való hozzájárulásodat bármikor módosíthatod vagy visszavonhatod. Adatvédelmi irányelvünkben mindent megtudhatsz arról, kik vagyunk, hogyan léphetsz velünk kapcsolatba és hogyan dolgozzunk fel a személyes adatokat.

Tárhelyszolgáltató:

PWS Online Kft.

Székhely: 9011 Győr, Szikes út 25. (nem ügyfélszolgálat)
Adószám: 27457993-2-08

E-mail: info@pws-server.net